متبرك

خواننده : قاسم افشار

متن ترانه :

واسه بنده افتخاره زیر سایتون بشینم
شما سروری و والا من بنده كمترینم
متبركه نگاتونبرام اسمتون شریفه
یادتون قوت قلبهمثل عشق وخون شریفه
دستی از روی عنایت بكشین رو سر بنده
بیش از آسمون هفتم همت شما بلنده
پر و بالی از حضورهمیشه جابه كبریا زد
با شما تو محشر عشقدست به دست اولیاء زد
شما برتر از ستاره شما كهكشان نورین
شما پیدایش هستینفس دیدار عبورین
توی شوره زار تردیدمثل چشمه حیاتین
اما ما غرقه موجیمشما كشتی نجاتین
دستی از روی عنایت بكشین رو سر بنده
بیش از آسمون هفتمهمت شما بلنده
واسه بنده افتخاره زیر سایتون بشینم
شما سروری و والا من بنده كمترینم

1401/01/23
|
11:21
دسترسی سریع