ساز و كار ممنوعیت انتقال كسور بازنشستگی یا حق بیمه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقال قصور بازنشستگی یا حق بیمه تمامی كسانی كه كسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت نمایند را ممنوع كردند.

1401/05/12
|
10:49
|

به گزارش رادیو پیام از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه، 12 مردادماه- مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم كمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی با ماده 2 این طرح با 182 رأی موافقت كردند.

براساس ‌ماده 2؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نقل و انتقال سوابق بیمه یا كسور بازنشستگی در مورد اشخاصی كه به علت انتقال، استعفاء، بازخریدخدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری‌ها، رابطه استخدامی آنان با كارفرما متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده یا می‌شوند یا به سبب تبدیل وضع استخدامی مشترك صندوق جدید شده یا بشوند، امكان‌پذیر می‌باشد.

‌در تبصره 1 آمده است: نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا كسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، ازكارافتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداخت كننده مستمری به سایر صندوق‌ها ممنوع است.

‌براساس تبصره 2؛ تمامی اشخاصی كه كسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر علت، از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت نموده یا بنمایند، امكان انتقال كسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ممنوع می‌باشد.

دسترسی سریع