جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، شنبه اول آذر

جدول زمان پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه اول آذر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

1399/09/01
|
09:16

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های جدول پخش آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه اول آذر ماه 1399پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7:45تا 8
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠، دانش فنی تخصصی - رشته ماشین ابزار - پایه 12 -شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا٩، صورت‌های مالی پودمان یک - رشته حسابداری - پایه 12 - شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت 9تا9:30، شناخت مواد و مصالح - رشته نقشه کشی معماری - پایه 10 - شاخه فنی و حرفه‌ای و معماری
ساعت 20:50 تا 21:15، تعمیر پیستون موتور خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه 10 - شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت 21:15تا21:50، تعمیر سیستم اگزوز خودرو - پایه 10- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:
ساعت10:30 تا ١١:0٠، فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:0٠ تا11:30، بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت 11:30تا 12:00، علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت12:00تا12:30، بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت 12:30تا13:00، فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت13:00تا13:30، علوم تجربی و تفکر پایه ششم
ساعت 13:30تا13:50، آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
ساعت 14:30تا 15:00، زبان انگلیسی - (آموزش بخش آوا‌ها و حروف و بخش شنیداری درس دوم) پایه هفتم
ساعت15:00تا15:30، زبان انگلیسی - تمرین بخش شنیداری درس 3 پایه هشتم
ساعت ١5:٣٠ تا ١6، زبان انگلیسی - بخش تمرین‌های شنیداری درس 2 پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١6 تا ١6:٣٠، آموزش معلمان - یادگیری معکوس

متوسطه دوم:
ساعت ١6:٣٠ تا١٧:00، زیست شناسی 3 - پایه 12- رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠، زیست شناسی 2 - پایه 11- رشته علوم تجربی
ساعت 17:30تا 18:00، کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه 11 - مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت 20:00تا20:25، ریاضی 3 - پایه 12 - رشته تجربی
ساعت 20:25تا 20:50، ریاضی 1- پایه 10 -رشته تجربی

شبکه 4 سیما:
ساعت7:30درس عربی زبان قران 1پایه10رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت8 درس ریاضی آمار1پایه10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت8:30درس عربی زبان قران2 پایه11ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت12:15درس فیزیک3 پایه12رشته ریاضی فیزیک.
ساعت12:45درس حسابان1 پایه11رشته ریاضی فیزیک.
ساعت13:15درس فیزیک3 پایه12 رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت 8 علوم و معارف قرآنی 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت 8:30 علوم و معارف قرآنی سه پایه 12رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت11درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی
ساعت11:30درس آموزش قرآن اول دبستان
ساعت15 دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت15:30 آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه
منبع: خبرگزاری صداوسیما

دسترسی سریع