سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری در سالروز قیام 19 دی

دو مطلب بزرگ نوزدهم دی را باید حفظ کنیم: یاد آن حادثه و از محتوا آن حمایت کنیم.
نگهداری از محتوای 19 دی برای این است که راویان خائن محتوای حوادث بزرگ را به سود خود تغییر می دهند.
مضمون حرکت 19 دی از قم به جاهای دیگر سرایت کرد.

1399/10/19
|
13:23

اهم محور سخنام معظم له:
دو مطلب بزرگ نوزدهم دی را باید حفظ کنیم: یاد آن حادثه و از محتوا آن حمایت کنیم.
نگهداری از محتوای 19 دی برای این است که راویان خائن محتوای حوادث بزرگ را به سود خود تغییر می دهند.
مضمون حرکت 19 دی از قم به جاهای دیگر سرایت کرد و به یک قیام عمومی سراسری تبدیل شد.
حرکت 19 دی قم یک حرکت ضد آمریکایی و ضد استکباری بود.
بیست و پنج سال آمریکا در ایران فقر اقتصادی و فقر علمی ایجاد کرده بود.
آمریکا به دنبال سلطه جهنمی در کشور ماست و منافع خود را در بی ثباتی ما می داند.
آمریکا می گوید ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم.
آمریکا یک وقت با حضور داعش و وقت دیگر در حوادث سال 88 دنبال بی ثباتی منطقه ماست.
یکی از مسائل پرچالش در ایران و آمریکا تحریم ایران و مسئله دفاعی و موشکی ایران است.
نظام جمهوری اسلامی باید طوری رفتار کند که دوستانش در منطقه تقویت شوند.
آنها باید تحریم را بردارند و ما باید اقتصاد خود را طوری تنظیم کنیم که از آن به خوبی بیرون آییم.
حضور جمهوری اسلامی موجب برداشته شدن بی ثباتی هاست.
قدرت دفاعی ما طوری است که دشمنان باید قدرت ما را درنظر بگیرند.
من معتقدم که بایستی از حوصله و نشاط جوانان استقبال شود.
واکسن کرونا که آماده شده مایه عزت و افتخار کشور ماست و نباید آن را انکار کنیم.
واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است به اینها اعتمادی نیست. به فرانسه هه خوشبین نیستم.
باید مراقبت های مردمی رعایت شود و مردم خیال نکنند مسئله کرونا حل شده است.

دسترسی سریع