از ساعت به مدت

رادیو پیام

#شما_چه_فكر_ميكنيد؟

برای آدمی لحظه ای با شکوه تر از اندیشیدن نیست.

دقایقی از 9 صبح گذشته رادیو را روی موج 104 مگاهرتز تنظیم می کنم.مثل هرروز صدای گوینده ای را می شنوم که می گوید:

1398/10/04
|
14:49

شما چه فکر می کنید؟ و بعد داستانی را روایت می کند داستانی که دوباره ذهن مرا به خود مشغول می کند. می بینیم که این یکی هم روایت های قبلی از ماجراها و اتفاقاتی است که هر روز با آن روبرو می شویمو از کنارش می گذریم.خیلی ساده می گذریم.انگار که یادمان نباشد ما کنار هم یک جامعه ایم و از سکوت و بی اعتنایی تک تکمان هزاران بلا خیزد.
و به این فکر می کنم که اندیشیدن سرمنشا تمامی تغییرات است .
ای برادر تو همان اندیشه ای
ما بقی خود استخوانی و ریشه ای


شما چه فکر می کنید؟
کوششی است برای رسیدن به لحظات با شکوه اندیشیدن.

دسترسی سریع
#شما_چه_فکر_میکنید؟