شما چه فکر می کنید؟ هر روز از ساعت 7:00-9:00-10:30-13:00-16:30-18:30-20 به مدت 2 دقیقه

رادیو پیام

#شما_چه_فكر_ميكنيد؟

شما چه فکر می کنید؟

برای آدمی لحظه ای با شکوه تر از اندیشیدن نیست.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 7:00-9:00-10:30-13:00-16:30-18:30-20

مدت برنامه:2 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22018000

سامانه پیامک : 30001047

دسترسی سریع
#شما_چه_فکر_میکنید؟