صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شما چه فکر می کنید؟

برای آدمی لحظه ای با شکوه تر از اندیشیدن نیست.