ویدیویی از لحظە آزاد كردن دختران ربودە شدە ایزدی از دست داعش توسط یگانهای مدافع زنان

تصویری از لحظە آزاد كردن یك دختر ربودە شدە ایزدی توسط یگانهای ویژە YPJ(یگانهای مدافع زنان).


این دختر جوان سال ٢٠١٤ توسط گروە تروریستی داعش از سنجار (شنگال) ربودە و بە سوریە بردە شد.

نیروهای كرد توانستند وی را در یكی از چادرهای كمپ الهول در حالی كە دست و پایش زنجیر شدە پیدا كنند.

1401/06/16
|
14:44
دسترسی سریع