لحظه هولناك سقوط یك جرثقیل صنعتی در حین حمل سازه سنگین

در جریان ساخت یك پل، جرثقیلی كه سازه عظیمی را بلند كرده بود، واژگون شد.

1401/06/19
|
11:12
دسترسی سریع