اربعینی دیگر

غروب شد واربعینی دیگر...
زیارت خواندم اربعین را
وخود،آیادرک کردم؟
حدیث می کنم با نفسم
که چطور حفظ کنم این زیارت را
برای خودم وبرای همیشه وآینده

1400/07/06
|
14:14
دسترسی سریع