مسجد من - مسجد جامع دزفول

تهیه کننده : مجید امجدی فرد
گوینده : خانم سمیرا سجادی
زمان پخش : اذان ظهر در رادیو پیام

اولین و قدیمیترین مسجدی که در دزفول ساخته شدهاست ٬جامع است که در مرکز شهرستان دزفول ٬در خیابان امام
خمینی قرار دارد. ساخت این مسجد که به سبک معماری دوره ساسانی است ٬بین قرنهای سوم و چهارم هجری قمری
صورت گرفتهاست. البته اختلاف نظراتی وجود دارد و برخی مأخذها تاریخ ساخت مسجد جامع دزفول را سده هفتم
هجری قمری میدانند .
درکتاب "یادگارهای خوزستان" نوشته ایرج افشار آمده که این مسجد در سده 7 و 12 بازسازی شده و ایوان شرقی آن از
بناهای دوران صفویه است که در سال 1110 ه. ق بنا شده است؛ و سردر و گلدستههای آن از قرن 12 است و درساختن
این بنا از شیوه معماری کاخ ایوان کرخه استفاده شده است.
مرحوم "سید محمد علی امام" اتاق شرق مسجد جامع را قدیمیترین قسمت مسجد نوشتهاست که به آن " غریب خانه
" هم میگویند .

1400/08/25
|
08:23
دسترسی سریع