مسجد جامع یزد

تهیه کننده : مجید امجدی فرد
گوینده : خانم لیلا روح بخش
زمان پخش : بخش اذان ظهر رادیو پیام

مسجد جامع یزد به شیوه یک ایوان در دل کویر میباشد و در طی حدود 100 سال و سه دوره بنا شدهاست .
پایههای اصلی مسجد در زمان ساسانیان بر روی یک آتشکده گذاشته است ولی بعد از اسلام در دوره ایلخانی و تیموری
بصورت مسجد تکمیل شده است.
بنای گنبد خانه متعلق به دوره ایلخانی و سر در رفیع مسجد را متعلق به زمان شاهرخ و دوره تیموری دانستهاند.
این بنا از لحاظ خوابیدگی گنبد، سردر رفیع و بلند و همچنین کاشیکاری زیبا و منحصربهفرد، شهرت دارد.

1400/08/26
|
15:51
دسترسی سریع