شما چه فکر می کنید؟ هر روز از ساعت 7:00-9:00-10:30-13:00-16:30-18:30-20 به مدت 2 دقیقه

رادیو پیام

#شما_چه_فكر_ميكنيد؟

دسترسی سریع
#شما_چه_فکر_میکنید؟