حسین جهانی

حوزه تخصصی: تهیه کننده

تهیه کننده و نویسنده

شروع کار در رادیو پیام از سال 1385

دسترسی سریع