مرتضی حافظی

حوزه تخصصی: گویندگی

با رادیو پیام از ابتدا شروع بکار رادیو پیام همکاری داشته ام

از سال 61 به عنوان گوینده مشغول فعالیت بوده است.
همکاری با شبکه های مختلف رادیویی همچون: رادیو ایران ، رادیو قرآن ، رادیو فرهنگ ، رادیو جبهه و رادیو پیام
همچنین با توجه به سابقه تدریس ، مدرس فن بیان و گویندگی و به عنوان کارشناسی در ارزیابی برنامه ها و کارشناسی در کمیته تخصصی مشغول انجام وظیفه می باشد.

دسترسی سریع