علیرضا غفاری

حوزه تخصصی: گویندگی

علیرضا غفاری متولد 1334 در تهران و فارغ التحصیل رشته كارگردانی در مقطع كارشناسی ارشد است.

علیرضا غفاری متولد 1334 در تهران و فارغ التحصیل رشته كارگردانی در مقطع كارشناسی ارشد و كارشناس ارشد كارگردانی تئاتر است.

دسترسی سریع